ШКОЛСКА ГОДИНА

Календар активности за спровођење пријемних испита и уписа у наредну школску годину

Календар активности за спровођење пријемних испита и уписа у наредну школску годину можете погледати на ОВОМ ЛИНКУ.

ИНФОРМАЦИЈЕ О СПЕЦИЈАЛИЗОВАНОМ ОДЕЉЕЊУ ЗА УЧЕНИКЕ СА ПОСЕБНИМ СПОСОБНОСТИМА ЗА СПОРТ

У Гимназији "Вељко Петровић" већ две године успешно функционише одељење за ученике са посебним способностима за спорт.

Један од најважнијих услова за отварање тог одељења је заинтересованост ученика који остварују значајне резултате у спорту. Да би се отворило спортско одељење потребно је најмање 15 ученика који имају потврду о спортским резултатима.

Потврду издаје и критеријуме за испуњеност услова за упис у спортско одељење појединог ученика дефинише ГРАНСКИ СПОРТСКИ САВЕЗ СРБИЈЕ на захтев КЛУБА у којем је заинтересовани ученик члан.

Позивамо клубове да обавесте ученике који су остваривали значајније резултате, освајали награде на републичком нивоу или су били позвани у репрезентацију у последње 2-3 године и желе да наставе да се баве спортом током свог живота као активни спортисти, спортски тренери, спортски новинари, спортски менаџери, спортски медицинари ... да поднесу захтев ГРАНСКОМ СПОРТСКОМ САВЕЗУ СРБИЈЕ ПРЕКО СВОГ КЛУБА.

Потврде од гранског спортског савеза Србије треба обезбедити што пре, а крајњи рок је 8. јун 2023.

Потврде треба доставити непосредно у Гимназију „Вељко Петровић“ у периоду 8. – 10. јун 2023. од 8:00 до 16:00.

Потврда спортског савеза може се послати и препорученом поштом до суботе 10. јуна.

ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ О СПОРТСКОМ СМЕРУ

Специфичност овог програма наставе и учења је у томе што ће ученици за четири године имати укупно 1115 часова из области спорта, што је много више него код осталих гимназијских смерова.  Из премета Спорт и здравље, који се у осталим гимназијским смеровима јавља само у облику изборног програма, ученици ће имати 539 часова.
Други предмет специфичан само за ученике ових одељења је Спорт и тренинг који је заступљен са 576 часова у току четири године. Овакав број часова, садржаји који се изучавају, стручни наставници и опремљене школе стварају услове да матуранти постану изузетно ефикасни студенти на одговарајућим факултетима – факултетима спорта и физичког васпитања и других факултета, укључујући и факултете који припадају универзитетима Војске Србије и Полиције Републике Србије, при чему се ученицима не ускраћује проходност и на студијске програме из других области.

ПРЕДНОСТИ

Предност образовања у овим специјализованим одељењима је у томе што је број ученика ограничен на 20, што омогућава ефикаснији рад на часовима, а применом савремених технологија ученицима ће бити омогућено да прате наставу на даљину када су на клупским или репрезентативним припремама и такмичењима током школске године.
У плану наставе и учења специјализованих одељења за ученике са посебним способностима за спорт, прецизиран је број теоријских часова и часова вежби који ће бити прилагођени тренажном процесу ученика, у сарадњи са клубом у коме ученик тренира. У остваривању различитих тема и достизању датих исхода осталих општеобразовних предмета, ученицима ће бити доступан широк дијапазон тема и садржаја за израду истраживачких задатака и пројеката, као и коришћење метода који подразумевају активно учествовање ученика и употребу ИКТ-а.

СПЕЦИФИЧНИ ПРЕДМЕТИ

Када говоримо о настави предмета Спорт и тренинг, ученици ће овладати знањима о систему Физичке културе, историји спорта и олимпизма, са посебним освртом на Спорт као друштвену делатност и законитостима и правилима тренажног процеса.
Изучавајући предмет Спорт и здравље ученици ће овладати знањима о утицају правилне исхране и суплемената на постигнућа у спорту, значају спорта и вежбања на репродуктивно здравље и здравље уопште, као и знањима о улози спорта у превенцији коришћења психо-активних супстанци.

У наставку се налази детаљан план и програм, као и формулар којег оверава Спортски савез Србије, а којим се доказује испуњеност услова за упис у овакво одељење и на основу којег се врши рангирање кандидата:

 • Кандидат добија 10 бодова ако се налази на списку репрезентативаца Србије;
 • Кандидат добија 8 бодова ако је освојио прво место на државном нивоу такмичења;
 • Кандидат добија 6 бодова ако је освојио друго место на државном нивоу такмичења;
 • Кандидат добија 4 бода ако је освојио треће место на државном нивоу такмичења;
 • Кандидат добија 0 бодова ако има одговарајућу ПОТВРДУ одговарајућег САВЕЗА, али нема задовољен неки од претходно наведених услова.

Ови бодови се сабирају са бодовима на основу успеха и бодова на основу завршног испита.


У наставку се налазе линкови ка плану и програму, формулару за потврду о оствареним спортским активностима као и правилник о надлежним националним спортским савезима за спортске гране и области спорта у Републици Србији.

- ПЛАН НАСТАВЕ И УЧЕЊА ЗА УЧЕНИКЕ СА ПОСЕБНИМ СПОСОБНОСТИМА ЗА СПОРТ

-
ПОТВРДА О ОСТВАРЕНИМ СПОРТСКИМ РЕЗУЛТАТИМА

-
ПРАВИЛНИК О НАДЛЕЖНИМ НАЦИОНАЛНИМ СПОРТСКИМ САВЕЗИМА ЗА СПОРТСКЕ ГРАНЕ И ОБЛАСТИ СПОРТА У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ


Додатне информације могу се добити преко direktor.gimso@mts.rs или на телефон: 064 804 4124.

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРИЈЕМНИМ ИСПИТИМА У ГИМНАЗИЈИ

Пријемни испити:

 • из математике за упис у одељење за ученике надарене за рачунарство и информатику, популарно названом ИТ смер и
 • за упис на смер за ученике надарене за историју и географију, познат као ГИ смер,

одржавају се у учионицама 16., 17. и 18. у приземљу зграде Гимназије "Вељко Петровић", у суботу, 20. маја 2023. г.

Израда тестова из математике и географије траје од 10:00 до 12:00.

Израда теста из историје траје од 14:00 до 16:00.

На све пријемне испите неопходно је понети ђачку књижицу са овереном фотографијом и НАЛЕПЉЕНОМ ШИФРОМ ученика.

Ученици треба да дођу у Гимназију најкасније пола сата пре почетка израде теста.

Ранији долазак ученика је неопходан због процедуре.
Када дежурни наставник позове да уђу у учионицу седају на место обележено редним бројем под којим се учениково име налази на јединственом списку ученика који ће бити истакнут на огласној табли у школи.

Непосредно пре уласка у учионицу ученик оставља све непотребне ствари на клупу у учионици предвиђену за те намене.
Током израде задатака ученик може код себе да има САМО прибор за писање, цртање и најједноставнији ("трговачки") калкулатор.

Родитељима и пратњи није дозвољен улазак у школу за непосредно пре и за време трајања пријемног испита!

Прелиминарни резултати биће објављени на огласној табли у школи и на сајту, али само са шифрама.

Коначан спискови ученика који ће уписати ИТ или ГИ одељење знаће се када се окончају завршни испити, јер се коначна ранг листа формира на основу бодова на пријемном испиту (максимално 240 бодова), успеха у школи (максимално 40 бодова) и резултата на завршном испиту (максимално 60 бодова).

Молимо све ученике и родитеље да се придржавају описане процедуре.
ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА УЧЕНИКЕ КОЈИ ПОЛАЖУ ПРИЈЕМНИ ИСПИТ ЗА УПИС НА СМЕР УЧЕНИЦИ СА ПОСЕБНИМ СПОСОБНОСТИМА ЗА ГЕОГРАФИЈУ И ИСТОРИЈУ

Кандидат за упис у одељење за ученике са посебним способностима за географију и историју може да оствари највише по 240 бодова на сваком тесту. Ако је кандидат полагао оба теста, рачуна се само бољи резултат. Ако је кандидат полагао оба теста и на сваком освојио исти број бодова, бодује се резултат остварен само на једном тесту.
Кандидат за упис у одељење за ученике са посебним способностима за географију и историју положио је пријемни испит ако је остварио најмање 120 бодова на тесту из географије, или најмање 120 бодова на тесту из историје.


Упутство за ученике

За сваки тест је предвиђено по 120 минута. Ако се заврши раније, тест се предаје и тихо напушта просторија.
Коначне одговоре и поступак треба написати хемијском оловком. Током рада могу се користити графитна оловка и гумица. 
Одговори који су написани графитном оловком неће бити признати, као ни одговори који су прецртавани.
ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА УЧЕНИКЕ КОЈИ ПОЛАЖУ ПРИЈЕМНИ ИСПИТ ЗА УПИС НА СМЕР УЧЕНИЦИ СА ПОСЕБНИМ СПОСОБНОСТИМА ЗА РАЧУНАРСТВО И ИНФОРМАТИКУ

Кандидат који положи пријемни испит за упис у одељење за ученике са посебним способностима за математику остварује право на рангирање ради уписа у одељење за ученике са посебним способностима за рачунарство и информатику.

Кандидат за упис у одељење за ученике са посебним способностима за рачунарство и информатику може да оствари највише 240 бодова на тесту из математике за упис у одељење за ученике са посебним способностима за рачунарство и информатику.

Кандидат за упис у одељење за ученике са посебним способностима за рачунарство и информатику положио је пријемни испит ако је остварио најмање 120 бодова на тесту из математике за упис у одељење за ученике са посебним способностима за рачунарство и информатику.


Упутство за ученике

За рад је предвиђено 120 минута

Понети графитну и хемијску оловку, гумицу, лењир, троугао, шестар и калкулатор са основним рачунским операцијама: сабирање, одузимање, множење, дељење и проценат (сви други калкулатори нису дозвољени за коришћење). Не може се користити калкулатор на мобилном телефону.

Коначне одговоре и поступак писати хемијском оловком.

Одговори који су написани графитном оловком неће бити признати, као ни одговори који су прецртавани.
ИНФОРМАЦИЈЕ О ЧАСОВИМА БЕСПЛАТНИХ ПРИПРЕМАМА ЗА ПРИЈЕМНИ И ЗАВРШНИ ИСПИТ ИЗ МАТЕМАТИКЕ, ГЕОГРАФИЈЕ И ИСТОРИЈЕ
април и мај 2023.

Гимназија "Вељко Петровић" организује бесплатне припреме за полагање пријемног испита за упис ученика у специјализоване ИТ и географско – историјско одељење које истовремено представљају и припрему за полагање завршног испита за основну школу (средњи и напредни ниво задатака). Термини часова у народном периоду припреме налазе се у табели:


НАПОМЕНЕ:
- Могуће су корекције термина, што ће бити објављено на сајту Гимназије.
- На часовима припреме могу присуствовати сви заинтересовани ученици без посебне пријаве.

ВАЖНО!

ПРИЈЕМНИ ИСПИТИ ИЗ МАТЕМАТИКЕ, ИСТОРИЈЕ И ГЕОГРАФИЈЕ ЗАКАЗАНИ СУ ЗА 20. МАЈ, А ПРЕ ТОГА ГИМНАЗИЈА ОРГАНИЗУЈЕ ПРОБНИ ПРИЈЕМНИ ИСПИТ.

ЗАИНТЕРЕСОВАНИ УЧЕНИЦИ МОГУ ДА СЕ ПРИЈАВЕ И ЗА ПРИПРЕМЕ ЗА ПОЛАГАЊЕ ПРИЈЕМНОГ ИСПИТА НА ДАЉИНУ, ТЈ. ПРЕКО ГУГЛ УЧИОНИЦЕ, ЗА СВА ТРИ ПРЕДМЕТА, А ПОТРЕБНО ЈЕ ДА ИМАЈУ GMAIL НАЛОГ И ПОШАЉУ ГА НА АДРЕСУ:

direktor.gimso@gmail.com
СПРОВОЂЕЊЕ ЗАВРШНОГ ИСПИТА НА КРАЈУ ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА И ПРИЈЕМНОГ ИСПИТА И УПИСА УЧЕНИКА У СРЕДЊУ ШКОЛУ ЗА ШКОЛСКУ 2023/2024. ГОДИНУ

Календар активности за спровођење завршног испита на крају основног образовања и васпитања за школску 2022/2023. годину и пријемног испита и уписа ученика у средњу школу за школску 2023/2024. годину можете погледати ОВДЕ.
ИНФОРМАЦИЈЕ О ЧАСОВИМА БЕСПЛАТНИХ ПРИПРЕМАМА ЗА ПРИЈЕМНИ И ЗАВРШНИ ИСПИТ ИЗ МАТЕМАТИКЕ, ГЕОГРАФИЈЕ И ИСТОРИЈЕ
март 2023.

Гимназија "Вељко Петровић" организује бесплатне припреме за полагање пријемног испита за упис ученика у специјализоване ИТ и географско – историјско одељење које истовремено представљају и припрему за полагање завршног испита за основну школу. Термини часова у народном периоду припреме налазе се у табели:


НАПОМЕНЕ:
- Могуће су корекције термина, што ће бити објављено на сајту Гимназије.
- На часовима припреме могу присуствовати сви заинтересовани ученици без посебне пријаве.

ВАЖНО!

ЗАИНТЕРЕСОВАНИ УЧЕНИЦИ МОГУ ДА СЕ ПРИЈАВЕ И ЗА ПРИПРЕМЕ ЗА ПОЛАГАЊЕ ПРИЈЕМНОГ ИСПИТА НА ДАЉИНУ, ТЈ. ПРЕКО ГУГЛ УЧИОНИЦЕ, ЗА СВА ТРИ ПРЕДМЕТА, А ПОТРЕБНО ЈЕ ДА ИМАЈУ GMAIL НАЛОГ И ПОШАЉУ ГА НА АДРЕСУ:

direktor.gimso@gmail.com

Душан Мишковић, директорСМЕРОВИ У ГИМНАЗИЈИ

ДРУШТВЕНО - ЈЕЗИЧКИ СМЕР

Друштвено-језички смер омогућава најквалитетније услове за упис на све друштвене факултете (право, филозофија, психологија, социологија, педагогија, учитељски, теологија …) и језичке факултете (енглески, немачки, француски, руски, ...). Ученици који заврше гимназију на овом смеру, поред наведених факултета, успешно уписују и економију, менаџмент, уметничке факултете, а имамо случајеве да упишу архитектуру, ПМФ, ФТН, медицину и друго. Најважнији предмети у оквиру овог смера су српски језик и књижевност, страни језици, латински језик, ликовно, музичко, историја, филозофија, социологија, психологија ...

ПРИРОДНО - МАТЕМАТИЧКИ СМЕР

Природно-математички смер обезбеђује најбољу припрему за упис и студирање математике, физике, хемије, биологије, студије из области здравства као што су медицина, фармација, стоматологија, ветерина, инжењерске студије као што су електротехника, машинство, технологија, саобраћај, грађевина, шумарство, пољопривреда. Није мали број ученика који заврше овај смер, а упишу право, језике, економију, политичке науке и слично. Најважнији предмети у оквиру овог смера су математика, физика, хемија, биологија, географија, рачунарство и информатика ...

ОПШТИ СМЕР НА МАЂАРСКОМ ЈЕЗИКУ
- ÁLTALÁNOS (MAGYAR NYELVEN) -

СМЕР ЗА УЧЕНИКЕ СА ПОСЕБНИМ СПОСОБНОСТИМА ЗА ГЕОГРАФИЈУ И ИСТОРИЈУ

Поред изузетног знања из географије и историје овај смер омогућава надпросечна знања из страних језика, али и програмирања, јер имају могућност рада у мањим групама до 10 ученика. Ученици имају прилику да стекну додатно знање и из ИТ-а, јер се обучавају за коришћење Географског информационог система (ГИС-а). Поред студирања географије и историје овај смер представља одличну припрему за бављење туризмом, страним језицима, геодезијом, економијом, правом, археологијом, новинарством, политиком, историјом уметности ... Не постоји препрека да ученици који стекну гимназијску диплому за овај смер студирају медицину, филозофију, математику или неке друге студије које немају директне везе са географијом или историјом.

СМЕР ЗА УЧЕНИКЕ СА ПОСЕБНИМ СПОСОБНОСТИМА ЗА СПОРТ

Најновији смер у нашој школи омогућава ученицима који се баве спортом да лакше усклађују своје спортске обавезе (тренинге, такмичења, припреме,...) са школским обавезама. Похађање овог смера обезбеђује најбољу припрему за студирање ДИф-а, Војне академије, Полицијске академије, као и бављење спортском медицином, спортским новинарством и спортским менаџерством. Завршавањем средње школе на овом смеру представља добру припрему и за студирање свих других факултета и не постоји никаква препрека да се након похађања овог смера ученици не упишу на Правни факултет, Економски факултет, ПМФ, ФТН, Филолошки факултет, Филозофски факултет,...

СМЕР ЗА УЧЕНИКЕ СА ПОСЕБНИМ СПОСОБНОСТИМА ЗА РАЧУНАРСТВО И ИНФОРМАТИКУ

Ученици који заврше овај специјализовани смер оспособљени су да се баве једним од најтраженијих и најперспективнијих послова данашњице – програмирањем. У случају да се определе за студирање, имају велике шансе да упишу и успешно заврше неке од најпрестижнијих факултета као што су ЕТФ, ФТН, ФОН, ПМФ, Математички факултет, али и сваки други факултет где су важни знање математике и програмирања. Не постоје никакве препреке да ученици који имају диплому овог смера успешно студирају на факултетима где математика и програмирање немају посебан значај као што су нпр. економија, право, филозофија ...
16.01.2023. - ИНФОРМАЦИЈЕ О ЧАСОВИМА БЕСПЛАТНИХ ПРИПРЕМАМА ЗА ПРИЈЕМНИ И ЗАВРШНИ ИСПИТ ИЗ МАТЕМАТИКЕ, ГЕОГРАФИЈЕ И ИСТОРИЈЕ
јануар - март 2023.

Гимназија "Вељко Петровић" организује бесплатне припреме за полагање пријемног испита за упис ученика у специјализоване ИТ и географско – историјско одељење које истовремено представљају и припрему за полагање завршног испита за основну школу. Термини часова у народном периоду припреме налазе се у табели:


НАПОМЕНЕ:
- Могуће су корекције термина, што ће бити објављено на сајту Гимназије.
- На часовима припреме могу присуствовати сви заинтересовани ученици без посебне пријаве.

ВАЖНО!

ЗАИНТЕРЕСОВАНИ УЧЕНИЦИ МОГУ ДА СЕ ПРИЈАВЕ И ЗА ПРИПРЕМЕ ЗА ПОЛАГАЊЕ ПРИЈЕМНОГ ИСПИТА НА ДАЉИНУ, ТЈ. ПРЕКО ГУГЛ УЧИОНИЦЕ, ЗА СВА ТРИ ПРЕДМЕТА, А ПОТРЕБНО ЈЕ ДА ИМАЈУ GMAIL НАЛОГ И ПОШАЉУ ГА НА АДРЕСУ:

direktor.gimso@gmail.com

Душан Мишковић, директор19.12.2022. - ИНФОРМАЦИЈЕ О ПРВИМ ЧАСОВИМА БЕСПЛАТНИХ ПРИПРЕМАМА ЗА ПРИЈЕМНИ И ЗАВРШНИ ИСПИТ ИЗ МАТЕМАТИКЕ, ГЕОГРАФИЈЕ И ИСТОРИЈЕ
децембар 2022. и јануар 2023.

Гимназија "Вељко Петровић" организује бесплатне припреме за полагање пријемног испита за упис ученика у специјализоване ИТ и географско – историјско одељење које истовремено представљају и припрему за полагање завршног испита.

Термини првих часова припреме налазе се у табелама:


НАПОМЕНЕ:
- Могуће су корекције термина, што ће бити објављено на сајту Гимназије.
- На часовима припреме могу присуствовати сви заинтересовани ученици без посебне пријаве.
- Термини наредних часова биће договорени на месечном нивоу на самим припремним часовима и биће објављени на сајту Гимназије

ВАЖНО!

ЗАИНТЕРЕСОВАНИ УЧЕНИЦИ МОГУ ДА СЕ ПРИЈАВЕ И ЗА ПРИПРЕМЕ ЗА ПОЛАГАЊЕ ПРИЈЕМНОГ ИСПИТА НА ДАЉИНУ, ТЈ. ПРЕКО ГУГЛ УЧИОНИЦЕ, ЗА СВА ТРИ ПРЕДМЕТА.
ПОТРЕБНО ЈЕ ДА СВОЈЕ КОНТАКТ ПОДАТКЕ ПОШАЉУ НА АДРЕСУ:

direktor.gimso@gmail.com

Душан Мишковић, директорПОРУКА БУДУЋИМ ГИМНАЗИЈАЛЦИМА

ЗАШТО СОМБОРСКА ГИМНАЗИЈА?

 • Гимназија je убедљиво најбоља припрема за наставак школовања на свим факултетима;
 • Годинама уназад имамо око 90% сврешних гимназијалаца који уписују неки факултет, а приближно 80% њих уписује факултет који жели.
  Другим речима, од пет гимназијалаца, њих четворо наставља школовање у складу са својом жељом;
 • У последње време, од троје гимназијалаца чак њих двоје успева да студира на буџету;

statistika

 • Велики број гимназијских смерова који може да задовољи интересовања скоро сваког ученика који касније жели да студира;
 • 95% наставног кадра има одговарајућу стручност;
 • Могућност изучавања већег броја страних језика;
 • Ученици завршног разреда имају могућност да полажу испит за стицање Немачке језичке дипломе I степена (DSD 1) која је међународно призната;
 • Велики број секција: драмска, рецитаторска, литерарна, програмерска, кинематографска, лигвистичка, ликовна, психолошка, географска, математичка, еколошка, шаховска, дебатни клуб, фудбалска, кошаркашка, атлетска, одбојкашка, друштвени плесови, рукометна, итд.;
 • Сарадња са гимназијама из Србије и иностранства;
 • Организује се велики број трибина и предавања из различитих области;
 • Учешће у реализацији великог броја пројеката као носилац и/или партнер (Еразмус +, Градски фестивал науке Физи Бизи, Екоактивизам, итд.)

ОПРЕМЉЕНОСТ ГИМНАЗИЈЕ И ДРУГЕ ПОГОДНОСТИ

Издвајамо:

 • Нова фискултурна сала;
 • Библиотека са читаоницом (опремљена и говорним софтвером и аудио уџбеницима за ученике којима је потребна додатна подршка у образовању);
 • Свечана сала;
 • Четири рачунарске учионице;
 • AMREST интернет мрежа;
 • Савремена наставна средства (интерактивне табле, дигитални пројектори, лап топови…) у скоро свим кабинетима;
 • Школски отворени клуб;
 • Приступна рампа за особе са посебним потребама;
 • Одлична локација у центру града.

ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

 • Уписне активности се могу спроводити и пратити на порталу mojasrednjaskola.gov.rs;
 • Све додатне информације можете добити позивом:
  • на телефон: 064 804 4127
  • на вибер: +381 65 944 2047
fb
inst
yt

© Новембар, 2022. Дизајн и израда: Петар Зорић и Нела Карамарковић