Визија

Гимназија “Вељко Петровић”, до јубиларне 2022. године, жели да постане отворена и савремена образовно-васпитна установа, препознатљива у широј јавности, како по иновативним и креативним наставним плановима, тако и по разноврсним ваннаставним активностима. Имајући у виду да је императив савременог човека компентенција у области дигиталне писмености, Школа ће перманентно подстицати и омогућавати информатичко образовање и ученика и наставника.
У овако формулисаној визији следићемо следеће принципе рада Школе:
1. Једнаке могућности свим ученицима и запосленима за напредовање и постизање што бољих резултата и успеха, како појединачних тако и тимских.
2. Иновације почињу у учионици.
3. Развој предметне и међупредметне компетенције ученика.

Мисија

Полазећи од тога да је циљ образовања и васпитања у гимназији стицање функционалних знања, овладавање вештинама, формирање ставова и вредности којима се обезбеђује основа успешног укључивања свих ученика у друштвену заједницу кроз: - њихов пун интелектуални, емоционални, социјални, морални и физички развој, а у складу са њиховим способностима, потребама, интересовањима као и - унапређење њихове језичке, математичке, научне, уметничке, културне, техничке и информатичке писмености, као неопходном основом успешанног академског образовања и професионалног развоја, Гимназија “Вељко Петровић” је одредила своју мисију.

Valid XHTML 1.0 Strict! | © проф. Душко Обрадовић и проф. Светлана Варићак - Васић са ученицима Гимназије, уз посебан допринос ученика Предрага Илкића (IV-5 2012.)