Pregled gradiva koje dolazi na 1. kontrolni zadatku.

 1. Šta proučava INFORMATIKA?
 2. Šta proučava RAČUNARSTVO?
 3. Šta je podatak?
 4. Šta je informacija?
 5. Šta spada u računarsku pismenost?
 6. Od kojih prekidačkih elemenata su izradeni računari I generacije?
 7. Od kojih prekidačkih elemenata su izradeni računari II generacije?
 8. Od kojih prekidačkih elemenata su izradeni računari III generacije?
 9. Od kojih prekidačkih elemenata su izradeni računari IV generacije?
 10. Od kojih prekidačkih elemenata su izradeni računari V generacije?
 11. Podela računarskih sistema po primeni.
 12. Podela računarskih sistema po broju korisnika koji istovremeno koriste RS.
 13. Podela računarskih sistema po broju naredbi koje može računar da izvrši.
 14. Koje su dve osnovne komponente RS?
 15. Od kojih hardverskih komponenti se sastoji tipičan RS?
 16. Šta je bit a šta bajt (byte)?
 17. Koliko se dogadaja može predstaviti uz pomoc 11 bitova?
 18. Koliko bajtova ima Gigabajt?
 19. Koliko bajtova ima Megabajt?
 20. Koliko bitova ima Kilobajt?
 21. Šta je karakteristika ROM memorije?
 22. Šta je karakteristika RAM memorije?
 23. Koje su dve grupe spoljnih memorija?
 24. Uporedi unutrašnje i spoljašnje memorije po brzini pristupa podacima.
 25. Uporedi unutrašnje i spoljašnje memorije po trajnosti podataka i ceni.
 26. Šta je zadatak aritmetičko-logičke jedinice u jednom RS?
 27. Šta radi kontrolna jedinica u jednom RS?
 28. Šta su ulazne jedinice u RS? Nabroj nekoliko.
 29. Šta su izlazne jedinice u RS? Nabroj nekoliko.
 30. Šta su ulazno/izlazne jedinice u RS? Nabroj nekoliko.
 31. Šta je operativni sistem?
 32. Podela OS po proju programa koji mogu istovremeno biti u memoriji.
 33. Podela OS po proju korisnika koji mogu istovremeno koristiti RS.
 34. Podela OS sa stanovništa zadavanja komandi.
 35. Podela OS sa stanovista prenosivosti na različite hardverske platforme.
 36. Koje grupe programa spadaju u sistemski softver?
 37. Šta znas o programima prevodiocima?
 38. Šta znas o drajverima (veznicima)?
 39. Šta su to uslužni programi?
 40. Koje grupe aplikativnih programa poznaješ?
 41. Šta su rašunarski virusi i kako se mozemo zaštititi od njih?
 42. Šta sve treba da ima program da bi bio proizvod.
 43. Šta je to licencni-vlasniški (proprietary) softver?
 44. Šta je to deljeni (shareware) softver?
 45. Šta je to javni (public domain) softver?
 46. Šta je ergonomija?
 47. Kako zaštititi očne mišiće od preteranog pomeranja očiju na unutra?
 48. Kako zaštititi mišiće ocnog sočiva od preteranog fokusiranja?
 49. Koje je pravilno sedenje i držanje zglobova i laktova?
 50. Šta znas o osvetljenosti, refleksiji i zračenju (vezano za monitore)?
 51. Šta je centralna jedinica računara i šta se sve u njoj nalazi?
 52. Koje vrste kućišta računara poznaješ?
 53. Šta je osnovna ploča i sta se sve na njoj nalazi?
 54. Koje su karakteristike mikroprocesora odredene njegovom arhitekturom?
 55. Šta je koprocesor (kako se realizovao nekad, a kako danas)?
 56. Šta je brzini procesora?
 57. Šta je radni takt procesora?
 58. Šta dužina procesorske reci?
 59. Šta je keš (cache) memorija)?
 60. Koje sve vrste memorija u jednom RS poznaješ?
 61. Šta je kontrolni set čipova?
 62. Šta je magistrala ikoje vrste magistrala poznaješ?
 63. Šta su kontroleri?
 64. Šta su slotovi?
 65. Šta su portovi i koje vrste portova poznaješ?
 66. Šta znaš o hard disku? Šta znaš o disketnoj jedinici?
 67. Šta znaš o CD i DVD diskovima?
 68. Koje su dve vrste predstavljanja slike u računarima?
 69. Šta znas o grafičkoj kartici?
 70. Šta znas o zvučnoj kartici?
 71. Šta znas o mrežnoj kartici?
 72. Šta znas o FM i TV kartici?
 73. Šta znas o modemu?
 74. Šta znas o izvoru napajanja?
 75. Kakvi su to CathodeRayTube monitori?
 76. Kakvi su to LiquidCristalDisplay monitori?
 77. Kakvi su to LightEmittingDiode monitori?
 78. Kakvi su to GasPlasmaDisplay monitori?
 79. Kako se dele monitori po veličini?
 80. Šta je tastatura?
 81. Šta je miš?
 82. Šta je trekbol?
 83. Šta je tačped?
 84. Šta je džojstik?
 85. Koje vrste štampaca poznaješ?
 86. Kakvi su to linijski štampači?
 87. Kakvi su to matrični štampači?
 88. Kakvi su to laserski štampači?
 89. Kakvi su to ink-jet štampači?
 90. Šta je skener?
 91. Šta je ploter?
 92. Šta je bar kod čitač?
 93. Šta je optički čitač?
 94. Šta je magnetni čitač?
 95. Šta su magnetne trake?
 96. Kako se monitori dele po boji kojom se prikazuju podaci?

Na kontrolnom će biti 10 pitanja, od kojih je po jedno iz svake grupe od po 10 pitanja.

Ukupno ima 16 grupa.

Grupu birate sami. Naravno na slepo.

Prva opomena - ocena manje.

Druga opomena - do viđenja!

( Opomena se dobije za svaku sumljivu radnju. Sumljiva radnja je My Property. Zovu me surovi! )

T.O.        Ocena

10            5

9             4/5

8             4

7             3/4

6             3

5             2/3

4             2

3             1/2

2,1,0       1.

Valid XHTML 1.0 Strict! | Site map | Kontakt | © 2007..2015 prof. Duško Obradović sa učenicima Gimnazije