Pregled gradiva koje dolazi na 2. kontrolni zadatku.

 1. Šta je potrebno da bi dva računara ostvarili komunikaciju?
 2. Nabroj 5 komunikacionih medijuma?
 3. Šta su komunikacioni uređaji? Koje poznaješ?
 4. Zašto se računari povezuju u računarske mreže?
 5. Podela računarskih mreža po površini koju zauzimaju?
 6. Podela računarskih mreža po odnosu čvorova u mreži?
 7. Podela računarskih mreža po topologiji (načinu povezivanja)?
 8. Koje dve logičke organizacije računarskih mreža znaš?
 9. Šta je mrežni protokol? Šta je referentni model?
 10. Koji su načini zaštite u mreži?
 11. Šta je Internet?
 12. Šta je Intranet?
 13. Šta je IP adresa?
 14. Šta je simbolička adrsa?
 15. Šta su domeni i poddomeni?
 16. Nabroj nekoliko domena na Internetu?
 17. Šta su Internet servisi?
 18. Nabroj koje Inrenet servise poznaješ?
 19. Šta je WWW?
 20. Šta je Telnet?
 21. Šta je Mail-servis?
 22. Šta je IRC-servis?
 23. Šta je FTP-servis?
 24. Šta su diskusione grupe?
 25. Koji su delovi elektronskog pisma?
 26. Kako treba da izgleda "subject" u ?-mailu?
 27. Kako treba da izgleda tekst poruke u ?-mailu?
 28. Šta je E-potpis i kako on treba da izgleda?
 29. Šta je hipertekst?
 30. Šta je multimedija?
 31. Šta su browseri? Nabroj nekoliko.
 32. Šta su pretraživači? Nabroj nekoliko.

Na kontrolnom će biti 8 pitanja, od kojih je po jedno iz svake grupe od po 4 pitanja.

Ukupno ima 16 grupa.

Grupu birate sami. Naravno na slepo.

Prva opomena - ocena manje.

Druga opomena - do viđenja!

( Opomena se dobije za svaku sumljivu radnju. Sumljiva radnja je My Property. Zovu me surovi! )

T.O.        Ocena

8            5

7             4/5

6             4

5             3/4

4             3 5

3             2/3

2             2

1             1/2

0             1

Valid XHTML 1.0 Strict! | Site map | Kontakt | © 2007..2015 prof. Duško Obradović sa učenicima Gimnazije