Извод из текста Конкурса за упис ученика у средње школе 2018/2019. године

 

5.2. Упис у одељење које остварује наставни план и програм за гимназију за ученике са посебним способностима за рачунарство и информатику

За упис у одељење које остварује наставни план и програм за гимназију за ученике са посебним способностима за рачунарство и информатику кандидат полаже пријемни испит на коме решава тест из математике. Тест из математике се полаже у складу са општим стандардима постигнућа за крај обавезног образовања. Кандидат за упис у одељење за ученике са посебним способностима за рачунарство и информатику може да оствари највише 240 бодова на тесту из математике. Кандидат за упис у одељење за за ученике са посебним способностима за рачунарство и информатику положио је пријемни испит ако је остварио најмање 120 бодова на тесту из математике. Кандидат који положи пријемни испит за упис у математичку гимназију и одељење, може да конкурише за упис у одељење које остварује наставни план и програм за гимназију за ученике са посебним способностима за рачунарство и информатику. Кандидати који положе пријемни испит за одељење које остварује наставни план и програм за ученике са посебним способностима за рачунарство и информатику могу да конкуришу за упис у свим гимназијама у Републици Србији које према Конкурсу уписују наведена одељења. Такмичења ученика основне школе која су од значаја за упис у одељење које остварује наставни план и програм за гимназију за ученике са посебним способностима за рачунарство и информатику, у смислу овог конкурса, јесу такмичења из математике, физике и информатике и рачунарства, у организацији: 1) за математику – Друштво математичара Србије (такмичење ученика основних школа из математике); 2) за физику – Друштво физичара Србије и Физички факултет Универзитета у Београду (такмичење ученика основних школа из физике); 3) за информатику и рачунарство – Друштво математичара Србије (такмичење ученика основних школа из рачунарства). Кандидату који је освојио прво, друго или треће место на републичком такмичењу у осмом разреду основне школе из математике, физике или информатике и рачунарства, додељује се по 120 бодова за прво место, 100 бодова за друго место и 80 бодова за треће место. Када већи број кандидата од броја предвиђеног за упис у одељење које остварује наставни план и програм за гимназију за ученике са посебним способностима за рачунарство и информатику оствари исти број бодова, предност у рангирању, до броја предвиђеног за упис, има кандидат који је: 1) носилац Дипломе „Вук Караџић”, 2) остварио већи укупан број бодова на пријемном испиту, 3) освојио већи број бодова на такмичењима исказан у тачки 3.3. Конкурса, 4) освојио већи укупан број бодова на завршном испиту.

9. НЕОПХОДНА ДОКУМЕНТА ЗА УПИС
Учесници конкурса подносе школи следећа документа:
1) Пријаву за упис;
2) Уверење о положеном завршном испиту и оригинално сведочанство о завршеном основном образовању и васпитању, односно оригинално сведочанство о завршеној основној школи;
3) Лекарско уверење о испуњавању здравствених услова, ако су они прописани за образовни профил за који конкуришу.
За упис у гимназију и образовне профиле за које то није предвиђено овим конкурсом није потребно подносити потврду о испуњавању здравствених услова.

11. ДОДЕЛА УЧЕНИЧКИХ КРЕДИТА
За школовање ученика средњих школа за неко од дефицитарних занимања у Републици Србији Министарство просвете, науке и технолошког развоја Србије додељиваће, односно одобраваће коришћење ученичког кредита у школској 2018/2019. години. Конкурс за доделу ученичких кредита расписује Министарство просвете, науке и технолошког развоја до почетка школске 2018/2019. године. Додела ученичких кредита врши се на основу Конкурса и Закона о ученичком и студентском стандарду.

12. ДОДЕЛА УЧЕНИЧКИХ СТИПЕНДИЈА
Конкурс за доделу ученичких стипендија расписује Министарство просвете, науке и технолошког развоја до почетка школске 2018/2019. године. Додела ученичких стипендија врши се на основу Конкурса и Закона о ученичком и студентском стандарду.

15. НОВИНЕ У ОПШТЕМ СРЕДЊЕМ ОБРАЗОВАЊУ И ВАСПИТАЊУ
1. Школске 2018/19. године у појединим гимназијама ће бити формирана одељења која ће похађати ученици који имају посебне способности за рачунарство и информатику. Програм наставе и учења у овим одељењима садржи, осим традиционалних гимназијских предмета, и предмете, попут програмирања, примене рачунара, базе података, веб програмирања. Гимназијско ИТ-одељење представља специјализовано одељење за ученике са израженим дигиталним компетенцијама. Циљ образовања у тим одељењима је да се ученицима приближи дигитализација и њена примена у готово свим областима учења и рада. Кроз програм наставе и учења ученици ће овладати свим основним, али и неким напреднијим концептима програмирања, упознаће се са различитим приступима решавању проблема програмирањем. Разумеће рачунарске мреже, мрежне слојеве и протоколе и знати шта је потребно да рачунарске мреже буду безбедне. Поред специфичних рачунарских компетенција, ученици ће бити оспособљени да ефикасно користе програмирање и рад са базама података за решавање различитих проблема у даљем образовању, професионалном раду и свакодневном животу што представља функционализацију знања. За упис у одељење које остварује наставни план и програм за гимназију за ученике са посебним способностима за рачунарство и информатику кандидат полаже пријемни испит на коме решава тест из математике. Тест за пријемни испит садржаће задатке са средњег и напредног нивоа, а ученици за припрему могу користити збирке задатака за припрему завршног испита. Пријемни испит се полаже централизовано у гимназијама које су одређене као центри тестирања, 3. јуна 2018. године. Списак гимназија у којима ће се полагати пријемни испит за упис у одељења за ученике са посебним сопсобностима за рачунарство и информатику, објављен је на веб страници Министарства. ИТ одељења ће бити формирана у оним гимназијама где потребан број ученика положи пријемни испит.
2. У оквиру реформе општег средњег образовања од школске 2018/19. године ученици првог разреда гимназије ће бирати изборне програме које ће изучавати током гимназијског образовања. Програми наставе и учења за изборне програме треба да омогуће ученицима стицање и развијање знања, вештина и ставова (компетенција) из области које нису дефинисане обавезним програмом наставе и учења. Програми наставе и учења за изборне програме су усмерени на развијање компетенција ученика, унапређивање (осавремењивање) процеса наставе и учења, усмеравање ученика ради бољег избора даљег образовања (образовања на наредном нивоу), лакши приступ различитим образовним системима, стицање функционалних знања, повећање степена задовољства ученика и развијање позитивних ставова према учењу. Посебни циљ ових изборних програма јесте да подстакну радозналост и интринзичку мотивацију ученика, допринесу развоју социјалних и истраживачких вештина, подстакну креативност и активизам и буду добра припрема за надоградњу знања и учења у наредним разредима. Листа изборних програма за први разред гимназије: – Језик, медији и култура – Појединац, група и друштво – Здравље и спорт – Образовање за одрживи развој – Примењене науке – Уметност и дизајн Са ове листе изборних програма, школа ће приликом уписа ученика, понудити четири програма за које постоје услови за реализацију. Ученици ће се приликом уписа у гимназију одлучивати за два понуђена програма. Изборне програме Језик, медији и култура; Појединац, група и друштво; Здравље и спорт и Примењене науке ученици ће изучавати две године по модуларном моделу, у првом и другом разреду гимназије. Изборни програми Образовање за одрживи развој и Уметност и дизајн ће се учити од првог до четвртог разреда гимназије. Поред нових изборних програма, ученици ће се у првом разреду гимназије опредељивати за учење Верске наставе или Грађанског васпитања. Ученици ће наставити учење оних страних језика које су учили у основној школи.

Конкурс за упис ученика у средње школе 2018/2019.
Допуна конкурса за упис ученика у средње школе 2018/2019.

 

Valid XHTML 1.0 Strict! | © проф. Душко Обрадовић и проф. Светлана Варићак - Васић са ученицима Гимназије, уз посебан допринос ученика Предрага Илкића (IV-5 2012.)